Zoznam/ List - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Zoznam/ List

okres Nové Zámky
Obec/ Village
Staré názvy obce/
Stav /Condition


Ohaj, Nagy Ohaj
Zrušený /Canceled

Komját
Zrušený /Canceled

Kismánya
Zrušený /Canceled


Nagykér, Nyitrakér, Nyitranagykér
Zrušený /Canceled


okres Nitra

Család, Čalád
Zničený /Canceled

Salgó, Šalgov
Zrušený /Canceled


Alsó Szőlős, Felső Szőlős, Dolný Síleš, Horný Síleš
Zničený /Canceled

okres Zlaté Moravce
Vörösvár, Barsvörösvár, Verešvár
Zrušený /Canceled

Taszár, Tesáre, Tesáre nad Žitavou, Malonya, Mlyňany

Zanedbaný / Neglected

informácie o cintoríne sú dostupné na stránke
information about the cemetery is available on the page
informácie o cintoríne sa spracovávajú alebo čakajú na spracovanie
information about the cemetery is being processed or waiting to be processed
zatiaľ nespracovaný cintorín
not yet processed cemetery
existujúca náboženská stavba (synagóga, modlitebňa, mikve, ješiva...)
existing religious building (synagogue, prayer house, mikveh, yeshiva ...)
zaniknutá náboženská stavba
location of the defunct religious building

dostupná katalogizácia zachovaných náhrobných kameňov
available cataloging of preserved tombstones

katalogizácia náhrobných kameňov čaká na spracovanie alebo dokončenie
cataloging of tombstones waiting to be processed or completed
Mapa sa priebežne aktualizuje. Ak viete o ďalšom cintoríne v okresoch NZ, NR, SA, ZM, ktorý sa v mape nenachádza, prosím kontaktujte autora stránky.
The map is constantly updated. If you know of another cemetery in the districts of NZ, NR, SA, ZM, which is not on the map, please contact the author of the page.
Zatiaľ nepotvrdená existencia cintorína:
For now, the existence of the cemetery has not been confirmed:
Lužianky, Černík

Zatiaľ nepotvrdená poloha cintorína:
Location not  confirmed yet:
Hul, Malé Zálužie, Melek, Veľké Lovce
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah