Veľký Kýr - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Veľký Kýr

OKRES NOVÉ ZÁMKY > Veľký Kýr
Cintorín
Zaniknutý cintorín, na ktorom boli pochovávaní iba ľudia z obcí Veľký Kýr a Malý Kýr sa pôvodne nachádzal v miestnej časti Hašadík. Podľa dostupných informácií bol cintorín vybudovaný na prenajatej parcele. Aj napriek miestnej početnej komunite pozemok nebol vlastnený náboženskou obcou. Približná rozloha bola 600 - 700 m2. Po vojne začal cintorín chátrať. Zhruba v 50. alebo v 60. rokoch minulého storočia bol cintorín zrušený a priestor zarovnaný.  Neskôr tu a na vedľajších pozemkoch vznikla skládka komunálneho odpadu, ktorá je dnes už rekultivovaná. Nie je úplne vylúčené, že pod navážkou zeminy sa dodnes nachádza niekoľko macev. V súčasnosti je parcela v súkromnom vlastníctve, žiaľ, bez akejkoľvek pamätnej tabule.
Cintorín je voľne prístupný.

Synagóga
Od roku 1860 v obci stála menšia vidiecka synagóga, v niektorých prameňoch sa uvádza modlitebňa. Približná rozloha bola 13x7,5 metrov. Počas druhej svetovej vojny bola budova zasiahnutá a poškodená bombou. Trosky budovy boli odstránené  v 50. rokoch a na uvoľnenej parcele bol postavený rodinný dom.

**********

Cemetery
Abandoned cemetery, where only people from the villages of Veľký Kýr and Malý Kýr were buried, was originally located in the local part of Hašadík. According to available information, the cemetery was built on a leased plot. Despite the large local community, the land was not owned by a religious community. The approximate area was 600 - 700 m2. After the war, the cemetery began to decay. Around the 50's or 60's of the last century, the cemetery was closed and the area leveled. Later, a municipal waste landfill was created here and on secondary lands, which is now recultivated. It is possible that there are still a few macaques under the weight of soil. At present, the area is privately owned, unfortunately, without any memorial plaque.
The cemetery is freely accessible.

Synagogue
Since 1860, there has been a small rural synagogue in the village, and some sources mention a prayer house. The approximate area was 13x7.5 meters. During World War II, the building was hit and damaged by a bomb. The ruins of the building were removed in the 1950s and a family house was built on the vacated plot.
Literatúra a pramene /Literature and sources
BUDA František: Židia v Nitrianskej župe Šuriansky rabinát, Šurany 2015
GYURCSEKNÉ-KISUCKI Ili: Nagykér múlt és jelen, Komárom 2018
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah