Svätoplukovo - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Svätoplukovo

OKRES NITRA
Cintorín
Zaniknutý židovský cintorín v obci Svätoplukovo sa nachádza v severnej časti miestneho cintorína. Veľkosť parcely je 281 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. Cintorín bol zlikvidovaný pravdepodobne po druhej svetovej vojne. Priestor cintorína je vymedzený plochou medzi dreveným krížom a prvými kresťanskými hrobmi. Akékoľvek stopy po hroboch a macevách sa nenašli.
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
Exincted jewish cemetery in the village of Svätoplukovo is located in the north part of the local cemetery. Size of the cemetery area is 281 m2 and is owned by UZŽNO. Cemetery was destroyed after second world war. Area of the cemetery is located in area between wooden chritian cross and beginning of the christian tombstones. Any fyzical proofs after jewish graves and macevas was not found yet.
The cemetery is freely accessible.

Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah