Malá Maňa - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Malá Maňa

OKRES NOVÉ ZÁMKY > Malá Maňa
Cintorín
Veľkosť parcely zaniknutého cintorína je 529 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. Akékoľvek stopy po hroboch a macevách sa nenašli. Priestor bývalého cintorína je osadený kvetinami a vzorne udržiavaný majiteľmi domu nachádzajúcim sa za zaniknutým cintorínom.
Cintorín je voľne prístupný.

Náboženské stavby
V severovýchodnej časti (viz. mapa) obce sa nachádzala, minimálne od roku 1850, malá modlitebňa aj s domom šojcheta. Budovy dnes neexistujú. Zaujímavosťou je, že tento priestor je stále vo vlastníctve UZŽNO.

**********

Cemetery
Size of the extinted cemetery is 529 m2 and is in ownership of UZŽNO. Any proof of the graves and macevas was not found. Area of the former cemetery is sowed by flowers a this area is taken  are of by owner of house next to the cemetery.
The cemetery is freely accessible.

Religious buildings
In the northeastern part (see map) of the village, there was, at least since 1850, a small prayer house with a house of a shochet. Buildings do not exist today. It is interesting that this space is still owned by UZŽNO.


Literatúra a pramene /Literature and sources
BUDA František: Židia v Nitrianskej župe Šuriansky rabinát, Šurany 2015, ISBN 978-80-971959-5-3
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah