Komjatice - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Komjatice

OKRES NOVÉ ZÁMKY > Komjatice
Cintorín
Zaniknutý židovský cintorín v Komjaticiach bol situovaný pod miestnymi vinohradmi,  v súčasnosti v zastavanom území. Veľkosť cintorínu je 741 m2 a je vo vlastníctve UZŽNO. V jej západnom okraji dnes vedie miestna komunikácia. Na cintoríne boli pochovávaní židia z Komjatíc a zo súčasnej obce Rastislavice (predtým Degeš, Dögös). Cintorín po vojne pustol a v roku 1974 bol cintorín zlikvidovaný. V súčasnosti sa tu nachádza park. V roku 1992 tu bol umiestený pomník.
Cintorín je voľne prístupný.

Synagóga
Prvé zmienky o synagóge a domu šojcheta pochádzajú z roku 1880. Synagóga postavená v roku 1926 mala rozmery 7x5 m. Počet miest na sedenie bol 100 ľudí. Priečelie budovy bolo okrem ornamentov zdobené aj dvoma Mojžišovými tabuľami. Synagóga bola poškodená bombardovaním  počas vojny. Po vojne v roku 1948 bolo torzo budovy aj s pozemkom odpredané súkromnej osobe a po strhnutí zvyšku synagógy bol na parcele postavený rodinný dom.

**********

Cemetery
Extinct Jewish cemetery in Komjatice was situated under local vineyards, currently in a built-up area. The size of the cemetery is 741 m2 and is owned by UZŽNO. Today, there is a local road in its western edge. Jews from Komjatice and the present village of Rastislavice (formerly Degeš, Dögös) were buried in the cemetery. The cemetery was vacated after the war and in 1974 the cemetery was liquidated. There is currently a park here. In 1992, a monument was placed here.
The cemetery is freely accessible.

Synagogue
The first mention of the synagogue and the house of the Shochet comes from 1880. The synagogue built in 1926 had dimensions of 7x5 m. The number of seats was 100 people. In addition to the ornaments, the facade of the building was also decorated with two tablets of Moses. The synagogue was damaged by bombing during the war. After the war in 1948, the torso of the building and the land were sold to a private person, and after the rest of the synagogue was demolished, a family house was built on the plot.
Literatúra a pramene /Literature and sources
BUDA František: Židia v Nitrianskej župe Šuriansky rabinát, Šurany 2015
CIFRA Štefan, VRABCOVÁ Viera (zostavovatelia): Komjatice 1256 –  2006, Martin,  2008
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah