Dolný Ohaj - STRATENÍ Z JUHU | Židovské cintoríny juhozápadného Slovenska

Title
Prejsť na obsah

Dolný Ohaj

OKRES NOVÉ ZÁMKY > Dolný Ohaj
Cintorín
Zaniknutý židovský cintorín s rozlohou 558m2 sa nachádza na rohu ulíc Vrštek a Sestry Zdenky. Parcela je vo vlastníctve obce a v súkromných rukách. Jediná zachovaná maceva sa paradoxne nachádza cca 500 metrov severne od okraja cintorína voľne pohodená v odvodňovacom kanáli.
Cintorín je voľne prístupný.

**********

Cemetery
Exincted jewish cemetery with size of 558m2 is located on corner of streets Vrštek and Sestry Zdenky. Parcel is in ownership of village and private ovnership. Onlywell-preserved maceva is paradoxically located aproximattly located 500 meters north of the edge of the cemetery toss in the drenched cannal.
The cemetery is freely accessible.
Literatúra a pramene /Literature and sources
BARTOŠ Miroslav: Dolný Ohaj 1293 - 1993, Dolný Ohaj 1993
Stratení z juhu / Lost from the south
2020
Posledná aktualizácia
Last update
25.10.2020
Návrat na obsah